Ateliér Maľby

Letné tábory Art

Letné tábory Art

Denné letné tábory Art

Maľba, kresba, modelovanie z hliny / rôznorodé techniky.

Individualny pristup.

Malá skupina.

Deti aj mladež tvoria rôznymi techniksmi v ateliéri aj v krajine, pastel, akvarell, tempera, koláž, ceruza, uhlik, rudka. 

Modelovanie z hliny.

A rôzne iné hande-made techniky...plstenie, malba na textil, lino /na turnus jedna

 

Program podrobne:

Program sa mení podľa individuálnych potrieb účastníkov v rozmedzí zadaných techník


dobedie jedna technika v ateliéri jedna v plain air

obed - bud v okolitých reštauráciách aktuálne menu /Dedo, Plnofúz, Štrngáč/ alebo možnosť prihriať si jedlo v kuchynke/ desiata, olovrat, pitie  je komplet v režii rodiča

jedna technika

dokončovanie 

hravé inšpiratívne experimenty

1den výlet na zaujímavé miesto v Bratislave / Gerulata, Hrad, Devín, Rusovecký park, Horsky park- rodič zabezpečí dopravu na miesto rano aj poobede, prípadne lístky na mhd, po vzájomnej dohode/

 


 

 

Prihláška:

Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD., Astrova 24, Bratislava 82101, 0918323857,

Ateliér Maľby Octopus usporiadava v lete

denný umelecký tábor

PRIHLÁŠKA 

 

Termín  2024

 1. 1.7 - 5.7

 2. 26.8 - 30.8

  

 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

Adresa bydliska:   

Zdravotná poisťovňa:  

Meno a priezvisko matky: 

Telefónne číslo, mobil:

Meno a priezvisko otca alebo inej kontaktnej osoby v prípade potreby:

Denný príchod a odchod dieťaťa: (príslušnú odpoveď zakrúžkovať):

a/BEZ DOPROVODU

b/ S DOPROVODOM 

Vyhovuje mi čas (zakrúžkovať):  8:00 – 08:30,     iný: ........

ALERGIA, LIEKY a iné dôležité zdravotné informácie: -

STRAVA:

obedy zo sebou

obed vo forme menu / financne zabezpeči rodič

 

Poplatok za denný letný tábor je 120 €. 

Prihlášku je potrebné poslať: nociarova@yahoo.com

/ materiál v cene tábora

Záväznou prihláškou je vyplatenie celého tábora najneskôr do 1.6 2017/ ine konzultovať

 

Číslo účtu: SK53 1100 0000 0026 1671 0544

Obedy sa platia zvlášť v deň nástupu : 

 

Prosíme rodičov, aby pri úhrade uviedli do správy pre prijímateľa meno dieťaťa a turnus, ktorý bude navštevovať (vzor: Turnus 1 – Jana Kováčová). 

Rodičia vyhlasujú, že prihlásené dieťa je po zdravotnej stránke spôsobilé na plnenie programu denného letného tábora.

Rodičia sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek materiálnej škody, spôsobenej ich dieťaťom v čase tábora, túto v plnej miere uhradia.

 

Informácie uvedené v prihláške (o dieťati, jeho rodičoch) sú dôverné a slúžia len pre potreby organizátora tábora. 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je treba priniesť  aj vytlačené a podpísané priniesť v deň nástupu.

Odborný garant : Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová ArtD., tel.: 0918/323 857, IČO: 46652566,        DIČ: 1028809848

Lektorka: Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová ArtD.

Emília Rázusová 

 

ZÁKLADNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa:

 • Príchod je každý deň medzi 8:00 - 9:00 hod. TOKAJICKA 24, BA 82103tel.0918323857

 • Odchod je každý od 15:00 - 16:00 do 16:30 hod Tokajicka 24,Bratislava 82103 /pokiaľ s a vopred inak nedohodneme ráno/

 • Poistenie dieťaťa zabezpečí rodič

 • V 1.deň nástupu je nutné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom, a priniesol vyplnené POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI (nepotvrdzuje lekár, ale rodič – podpisom  v Potvrdení).

 • Dieťa pri nástupe do tábora prinesie fotokópiu PREUKAZU POISTENCA.

 • Dieťa bude vždy primerane oblečené, s ohľadom na počasie.

 • Dieťa bude pravidelne informované o programe na nasledujúci deň.

 • Ak dieťa z rôznych dôvodov nemôže nastúpiť do tábora, rodič je povinný telefonicky nahlásiť jeho neúčasť do 8:30 hod. na tel. č. 0918/323 857

 • Bližšie informácie dostanete na vyššie uvedenom telefónnom čísle, na 

e-mailovej adrese  michaela.razusova.nociarova@gmail.com

Mgr. art. Michaela Rázusová Nociarová ArtD. 

 

Prihláška je akceptovaná až po uhradení poplatku!

 

Všeobecné a záväzné podmienky účasti na detských táboroch.

 

Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom (rodičom/zákonným zástupcom) na jednej strane a dodávateľom Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD. na druhej strane vzniká prijatím vyplnenej a podpísanej prihlášky, a prijatím podpísaných všeobecných a záväzných podmienok o tábore a zaplatení poplatku v plnej výške. Ak objednávateľ všeobecných a  záväzných podmienok nezaplatí poplatok do 14.7 2017 rezervácia sa ruší. 

Denná účasť je možná po predložení dokladu o zaplatení, nahlásiť- rezervovať sa možno do 1.6 2024, aby bol zabezpečený potrebný materiál . 

Povinnosti a práva objednávateľa (rodiča)

 1. Odovzdať riadne vyplnené všeobecné a záväzné podmienky.                                                  

 2. Zaplatiť poplatok v plnej výške. (K úhrade poplatku nebude dodávateľ účastníka vyzývať).     

 3. Objednávateľ zabezpečí v  prípade potreby lístky mhd, vstup do galérie, múzea, zoo. Ak by výletný deň bol naplánovaný inde ako v ateliéri.

 4. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky materiálne školy, ktoré úmyselne, alebo neúmyselne spôsobí jeho dieťa v čase pobytu na tábore. 

 5. Ak sa účastník (dieťa) nedostaví včas na miesto odchodu, dodávateľ nemá voči nemu žiadne povinnosti. Dodávateľ nemá vplyv na pravidelné linky MHD, ani prímestské linky. 

 6. Objednávateľ zodpovedá za pravdivé a úplné údaje vo všeobecných a záväzných podmienkach. Ak rodič dieťaťa vo všeobecných a záväzných podmienkach neuvedie všetky potrebné údaje,a účastník tábora nebude poistený, a všetky následky v prípade poistnej udalosti ponesie objednávateľ

 7. Informuje o akychkolvek špeciálnych potrebách dieťaťa v procese výučby.

Povinnosti a práva dodávateľa - Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD.

Dodávateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo Všeobecných a záväzných podmienkach účasti na detských táboroch. 

Dodávateľ si vyhradzuje právo neotvoriť denný letný tábor pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov. Pri neotvorení tábora sa suma vráti na účet objednávateľa do 5 dní od pôvodného termínu otvorenia tábora.

V prípade opakovaného, či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, drogy, agresivita, neslušné správanie a pod.) môže dodávateľ predčasne ukončiť dieťaťu pobyt na tábore bez naroku na vrátenie finančného príspevku.

Ak objednávateľ predčasne ukončí, alebo krátkodobo preruší pobyt dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov, má nárok na vrátenie čiastky za nevyčerpanú stravu. 
Ochorenie detí na tábore

Pokiaľ dieťa ochorie infekčnou chorobou, alebo si jeho stav vyžaduje liečbu na lôžku, musí pobyt na tábore ukončiť. 

Pri predčasnom ukončení pobytu, pre chorobu dieťaťa, vznikne objednávateľovi nárok na vrátenie čiastky 10 € za deň neúčasti na tábore, na základe potvrdenia od lekára. 

 

Odstúpenie od všeobecných a záväzných podmienok, storno poplatky  

Ak sa objednávateľ rozhodne jednostranne odstúpiť od všeobecných a záväzných podmienok, je povinný uhradiť Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD. finančnú kompenzáciu: 

- storno poplatok vo výške 35 % z ceny tábora, pri predložení dokladu od lekára, v čase pred nástupom na tábor

V prípade, že objednávateľ neupovedomí organizátora o neúčasti dieťaťa v čase pred nástupom na tábor, poplatok mu nebude vrátený!

Poistenie 

Dieťa nie je v detskom tábore poistené pre prípad úrazu. Cena nie je zahrnutá v cene tábora.

Dodávateľ a jeho pracovníci, organizujúci letný tábor, nezodpovedajú za osobné veci detí, napr. mobilné telefóny, vreckové elektronické hry, oblečenie, obuv a pod. Nie sú povinní riešiť ani kompenzovať ich stratu. V prípade, že sa stratené veci nájdu, Dodávateľ ich neposiela objednávateľovi.  Vyzdvihnúť si ich možno u lektorky Michaely Rázusovej Nociarovej (t. č.: 0918/ 323 857).

Záverečné ustanovenia

Objednávateľ potvrdzuje svojím podpisom, že sú mu všeobecné a záväzné podmienky známe, porozumel im, súhlasí s nimi, a v plnom rozsahu ich prijíma. 

Meno a priezvisko dieťaťa: 
V Bratislave, dňa. ...................  Podpis rodiča / zákonného zástupcu

          

                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                              TU   ODSTRIHNÚŤ
P O T V R D E N I E    O    B E Z I N F E K Č N O S T I 

 

Vyhlasujeme, že okresný hygienik ani ošetrujúci lekár nenariadil môjmu dieťaťu:/meno a priezvisko/: .......................................................................

nar.: .................................................

trvalým bydliskom: ....................................................................................................................................

 

žiadne karanténne opatrenia (karanténu, zvýšený lekársky dohľad). Zároveň nám nie je známe, že by v poslednom období prišlo naše dieťa do styku s osobami, ktoré ochoreli prenosnou chorobou.

 

Pozn.:    Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni od nástupu do tábora!

  Vyplnené potvrdenie treba odovzdať hlavnému vedúcemu tábora v prvý deň príchodu           na tábor.

 

V Bratislave, dňa  ..........................

 

                                                                             .....................................................................

                                                                            Podpis rodiča / zákonného zástupcuCena:
Čas:
Lektor:
120e bez stravy
8:00-16:00
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

Galéria

-->