Ateliér Maľby

Ateliér

Kresba

 je jedným z hlavných foriem vyjadrenia v rámci vizuálneho umenia. Kresba je aj jednou z najstarších foriem komunikácie.Väčšinu histórie bola kresba považovaná za základ pre umeleckú prax. Od 14. stor. sa pomocou maľby premýšľa, skúma je používaná ako štúdia, príprava.Začiatkom 19.stor. po vynájdení fotografie sa kresba stáva autonómnym umeleckým dielom.

Základné nástroje sú rysovacia doska, alebo stôl na ktorý sa pripevní papier páskou, strúhadlo a guma, kresliace médium/ suché: grafit /ceruzka/, uhlík, rudka, pastel suchý, olejový, voskový /. Mokré techniky tuž /pierko/, akvarel /štetec/.

Ďalšie nástroje sa používajú kružidlo, pravítko, pauzovaci papier, fólie tekuté a pevné . Fixatív sa používa na záverečné upevnenie kresby a slúži aj proti rozmazaniu, tiež chráni kresbu. 

Stojan alebo šikmá tabuľka slúži k udržovaniu povrchu kresby na vhodnom mieste.

Technika spočíva v spôsobe používania nástroja , úder, ťah a tlak dotvárajú vzhľad obrazu.

Tieňovanie je štruktúra vytvorená umelcom na papieri, na vytvorenie optickej ilúzie priestoru, štruktúry predmetov. Šrafovanie, bodkovanie, valér.

Tónovanie kresby zvýrazňuje objem a tvorí hmotu zobrazeného.

Kompozícia a perspektíva.

Svetlo a tieň.

Kresba predmetov a zátiší, portrét, figurálna kresba, architektúra, dizajn, módna kresba – navrhovanie, kresba ilustrácie, komixu, tvoria súčasť rozvoja osobitostí autora a umožňujú vyjadrovať sa kresbou tak ako akýmkoľvek iným médiom.

 

Maľba

 je médium, v ktorom sa výtvarník rozvíja celý život. Vyžaduje trpezlivosť a čas pri spoznávaní technológie, možností formálneho vyjadrenia a hľadania vlastného rukopisu

V ateliéri maľby máte možnosť zoznámiť sa zo základmi maľby podobne ako sa to dozvedáme v Traktáte o maliarstve (napísal Cennino Cenini, začiatok 15. storočia). Učeň pracoval 12 rokov s majstrom v cechu a špecializoval sa.

Štúdiom historického vývoja maliarskych technik (pôvodných a nových) a fyzikálno-chemickým prieskumom maliarskych materiálov, je možné rozširovať obzory spôsobom, ako to funguje na umeleckých školách od 18. storočia.

Keď si predstavíme obraz v priereze uvidíme vrstvy v poradí zodpovedajúcom vznikaniu maľby:

  • Podklad - podložka na ktorej spočíva celá maľba: doska drevená, dub, orech, lipa, kov, meď, hliník, plátno, papier kartón, lepenka, pergamen, kameň, sklo, umelé hmoty organické a anorganické
  • Medzivrstva: spája a odstraňuje savosť podložky
  • Podkladový náter – podklady: šepsy, izolácia, imprimitúra
  • Maľba: technický charakter maľby určujú pojidlá farieb: Olejomaľba, Tempera, Gvaš, Akvarel, Enkaustika, Pastel, Akryl
  • Záverečné laky

Pretože všetky zložky obrazu podliehajú zmenám, je nevyhnutné poznať recepty a venovať im pozornosť. Tomu sa snažia predísť nové materiály používané v maľbe, s ktorými sa budeme postupne oboznamovať.

-->